Uzaktan Öğrenim İşletme Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Araştırma Yöntemleri  (3 – 0 – 3)

Yönetimde kullanılan istatiksel yöntemlerin analizi, araştırma, tahmin ve varsayım yapıların tasarımı, korelasyon ve regresyon analizi ile verilerin yorumlanması, sayısal tahminleme yöntemleri ve bilgisayar destekli projelerin uygulaması, araştırma yöntemlerinde yönetimsel karar verme, araştırmaya ilişkin verilerin raporlanması ve sonuçlandırılması.

Research Methodolgy (3 – 0 – 3)

Analysis of statistical tools for management, designing structure of research, predictions, and assumptions, interpretation of data with correlation and regression analyses, methods of numeric forecasting and implementation of computer based projects, managerial decision-making in research methods, finalizing and reporting data related to research..

Proje Yönetimi (3 – 0 – 3)

Günümüzün son derece rekabetçi iş dünyasında, proje geliştirmek ve yönetmek, öğrenciler için kritik derecede önemli bir beceri haline gelmiştir. Bu sebeple, dersin amacı, proje yönetimi sürecini, proje yaşam döngüsü ve iş planlamasına ilişkin çeşitli teknikleri ve proje amaçlarına ulaşmayı kontrol ve değerlendirme gibi konuları ele almayı amaçlamaktadır. Proje yöneticilerinin aktif olarak kullandıkları araçlar ve teknikler, ders boyunca tartışılacaktır.

Project Management (3 – 0 – 3)

In today’s strictly competitive business environment, developing and managing projects becomes a critically important skill for students. Therefore, this course aims to examine the topics such as the process of project management, the project life cycle and various techniques of work planning, and control and evaluation to achieve project objectives. The tools and techniques actively used by project managers are discussed throughout this course.

Finansal Yönetim (3 – 0 – 3)        

Finansal problemlerde kullanılan araç ve yöntemlerin analizi, bilanço analizi, sermaye yapısı ve maliyeti, yönetim ve bütçeleme teknikleri, uzun dönemi finansal politikaları ve kar payı politikası, vaka çalışmaları.

Financial Management (3 – 0 – 3)

Finance function in business enterprises, financial statements analysis, financial planning, working capital management, cash management, strategic financial management, capital budgeting and techniques, capital structure, cost of capital, theoretical approaches, dividend policies, case studies. 

Uluslararası Finans  (3 – 0 – 3)

Dış döviz pazar piyasasını öğrenciye tanıtma döviz kuru oranlarının belirleme teorileri, tahminleme ve uluslararası dış finans, Türkiye ile ilgili proje, Çok uluslu şirketlerin finansal yönetimi.

International Finance (3 – 0 – 3)

The first part of the course aims at introducing the student to foreign exchange markets, exchange rate determination theories, forecasting and international trade financing, a project on Turkey will be assigned, the second part of course deals with aspects of financial management for Multinational Corporation.

Maliyet Muhasebesi (3 – 0 – 3)

Temel maliyet kavramlarının tartışılması, maliyet-satış hacmi-kar ilişkisi, sipariş maliyeti, işlem maliyeti, standart maliyet ve doğrudan maliyet, genel giderlerin departmanlara dağıtımı, yap/satın al kararlarının oluşturulması, kar getirmeyen ürün veya hizmetlerin üretimine devam edilip edilmeyeceğine ilişkin karar verme süreçleri.

Cost Accounting (3 – 0 – 3)

Discussions on fundamental cost concepts, relationships between cost-volume-profit, order costing, process costing, standard costing and direct costing, process for allocating overhead costs to departments, process for determining whether to outsource or produce/provide the service in-house, process for determining whether to keep or drop an “unprofitable” product or service.

Yönetim Muhasebesi (3 – 0 – 3)

Yönetim planlama ve kontrolünde diğer sayısal veriler ve maliyet analizi, yönetsel faaliyetlerin bütçelenmesi ve kontrolü, başabaş noktası analizi, finansal raporlama çeşitleri, finansal kararların uzun ve kısa dönemdeki uygulamaları, borçlanma ve öz sermaye enstürmanlarının kullanımı, maliyet – kar – hacim ilişkileri.

Managerial Accounting (3 – 0 – 3)

An analysis of cost and other quantitative data in managerial planning and control, budgeting and control of managerial activities, break-even analysis, concepts of financial reporting, implications of long and short-term financial decisions, use of equity and debt instruments, cost-volume-profit relationships.

Pazarlama Yönetimi (3 – 0 – 3)

Pazarlama sisteminin genel gözden geçirilmesi, bütünleşik pazarlama programlarının gelişimi, ürün, dağıtım, promosyon, fiyatlama kararları, pazarlamada etkin karar alma üzerine tartışmalar ve pazarlamada durum etkenlerinin analizi, vaka çalışmaları.

Marketing Management (3 – 0 – 3)

An overall review of marketing system, development of integrative marketing programs, emphasis on product, production, promotion, and pricing decisions, discussions on forces affecting decisions in marketing, and an analysis of situational forces in marketing, case studies.

Uluslararası İşletmecilik (3 – 0 – 3)

Küreselleşme, kültür, ekonomi, politik ve hukuksal iş çevrelerine güncel bir bakış üzerinden riskler, zorluklar ve şansların küresel rekabet standartlarına göre değerlendirilmesi.

International Business (3 – 0 – 3)

An introduction to globalization and the cultural, economic, political, and legal environments of international business including an overview of risks, challenges, and opportunities of competing in the global marketplace.

Hizmet Pazarlaması (3 – 0 – 3)

Hizmet pazarlamasının doğası ve hizmetlerin pazarlanması, müşteri tarafından yaratılan hizmetler ve bunların eksik yanları, departmanlar arası ilişkilerde hizmet departmanlarının rolü, hizmet işletmelerinde personel ve materyal zorlukları, hizmet personelinin eğitimi ve müşteri tatmininin nasıl maksimize edileceği incelenmektedir.

Service Marketing (3 – 0 – 3)

The nature of services and services marketing; services and the vulnerabilities created by customers; impact of the interdepartmental relationships on the services department; personnel and material challenges in services; how to educate service personnel and enhancing customer satisfaction regarding with the services are examined.

Örgütsel Davranış (3 – 0 – 3)

Davranışlar açısından örgüt analizi, motivasyon (güdüleme) ve liderlik, örgüt yapısı, ahlak ve rollerin çatışması, katılımcı yönetim, yönetsel rehberlik, yönetsel ağlar, işletmelerde üç boyutlu analiz, yönetimde seçkin ve özel durumları yönetmek, Türkiye’deki uygulamalar.

Organizational Behavior (3 – 0 – 3)

Analysis of organization from behavioral perspective, motivation and leadership, structure of organizations, conflict of roles and moral, participative management, managerial guidance, managerial networks, three dimensional analysis in businesses, managing elite and special circumstances in management, implementations in Turkey.

Stratejik Yönetim (3 – 0 – 3)

Örgütlerin yönetsel yapısı, yönetsel problemlerin analizinde kritik yaklaşım, yönetim kültürün değerlendirmesi, kurumsal amaçları elde etme uzun dönemli politikalar, işletmelerin stratejik konularına çözüm üretme, stratejik yönetimde çağdaş konular, vaka çalışmaları.

Strategic Management (3 – 0 – 3)

Managerial structure of organizations, critical approach in the analysis of managerial problems, evolution of culture of management, long-term policies to pursue institutional goals, develop solutions to a firm’s strategic issues, contemporary issues within strategic management, case studies.

İnsan Kaynakları Yönetimi (3 – 0 – 3)

İnsan kaynakları yönetiminin sorunlarına giriş, insan kaynakları yönetiminin planlanması, iş analizi ve tasarımı, işveren-işçi ilişkisi, eğitim ve gelişim, kariyer planlaması, verimlilik ölçümü, ücret yönetimi, çalışanların hak ve hizmetleri, çalışanın motivasyonu ve doyumu, stres yönetimi, danışmanlık, değişim ve örgüt gelişimi.

Human Resource Management (3 – 0 – 3)

An introduction to the problems of human resource management, planning of human resource management, job analysis and design, employer-employee relationships, training and development, career planning, assessment of productivity, management of wages, rights and services of employees, employee motivation and satisfaction, stress management, counseling, change, and development of organization.

Girişimcilik ve İş Planlaması (3 – 0 – 3)

Yeni bir girişim-işletme kurma adına gerekli temel bilgiler. İş planı yazma, yer seçme, sermaye bulma, pazarlama, organizasyon ve kontrol konularının aktarımı. Bir fikrin başarılı bir işletmeye dönüşü için gerekli olan yetenekleri geliştirme, iş planı yazma da pratik sağlama, gerçek yaşamdan girişimciler ile vaka analizleri ve tartışmalar yapma.

Entrepreneurship and Business Planning (3 – 0 – 3)

Basic and fundamental terminology of new business creating-Entrepreneurship. To write a business plan, choosing location, finding capital, merchandising, marketing organizing and control. To develop the necessary skills for the evaluation of if an idea transforms to a successful business, practicing to write a business plan, evaluating case studies and discussions with entrepreneurs from business life.